09-10-2015 | Update: Wet Herziening Partneralimentatie

Deze zomer is het wetsvoorstel voor de modernisering van partneralimentatie ingediend.

Recht op partneralimentatie in het voorstel bestaat indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • op het moment van echtscheiding het inkomen lager is dan bij aanvang van het huwelijk/geregistreerd partnerschap (de zogenaamde “verdiencapaciteit”); en
  • het huwelijk ten minste 3 jaren heeft geduurd; of
  • sprake is van zorg voor kosten en opvoeding van kinderen tot 12 jaar.

Het gevolg van deze mogelijke wijzigingen raken drie punten, te weten:

  • de duur van de alimentatieverplichting wordt verkort;
  • de berekening van de partneralimentatie wordt vereenvoudigd; en
  • de hoogte wordt aan de hand van het inkomensverlies van de ex-partner bepaald.

De duur van de alimentatieverplichting wordt in het voorstel teruggebracht. Momenteel is de maximale duur van de alimentatieverplichting 12 jaren. De partneralimentatie wordt ingekort naar de helft van het aantal jaren dat het huwelijk heeft geduurd met een maximum van vijf jaren.

Bij uitzondering kan de alimentatieverplichting meer dan vijf jaar zijn. Dit geldt in de gevallen dat ex-partners langer dan vijftien jaar zijn getrouwd en binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd zullen bereiken. Daarnaast ontvangen ex-partners partneralimentatie tot het jongste kind de leeftijd van 12 jaar bereikt.

De huidige berekeningsmethode voor partneralimentatie is complex.
Daarom wordt in het wetsvoorstel aangesloten bij de daadwerkelijk voor aanvang van het huwelijk bestaande inkomensverschillen. Via de nieuw voorgestelde berekeningsmethode kan in een aantal stappen de hoogte van de partneralimentatie worden vastgesteld.

In de huidige wetgeving dient de ex-partner het welvaartsniveau te behouden als ten tijde van het huwelijk. Nieuw is dat partneralimentatie wordt gezien als een compensatie van het verlies aan verdiencapaciteit gedurende het huwelijk.
Daarnaast gaat spelen de mogelijkheid dat de ex-partner meer kan gaan verdienen. De ex-partner wordt hierdoor gestimuleerd om zelf (meer) inkomen te genereren.

 

Alimentatie