14-03-2019 | Het periodiek verrekenbeding & de gevolgen van het niet jaarlijks toepassen

Veel mensen die op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd, hebben een zogenaamd “periodiek verrekenbeding” in hun akte van huwelijkse voorwaarden staan. Het niet verrekenen kan flinke gevolgen hebben. En toch gebeurt het niet. Waarom is dat?

Een periodiek verrekenbeding biedt de mogelijkheid tijdens het huwelijk vermogen over te hevelen naar de wederhelft. Vaak is dat de minst verdienende partner. Deze verrekening is geen schenking, zodat heffing van schenkbelasting niet aan de orde is.

Verrekend wordt het zogenaamde “overgespaarde inkomen”. Dit is het inkomen dat letterlijk “over” is in een kalenderjaar. Dit is dus het inkomen van de beide echtelieden minus de kosten van de huishouding.

Niet verrekend en einde huwelijk?

De wet schrijft voor in artikel BW 1:141 lid 3:

Indien bij het einde van het huwelijk aan een bij huwelijkse voorwaarden overeengekomen periodieke verrekenplicht als bedoeld in het eerste lid niet is voldaan, wordt het alsdan aanwezige vermogen vermoed te zijn gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden, tenzij uit de eisen van redelijkheid en billijkheid in het licht van de aard en omvang van de verrekenplicht anders voortvloeit. Artikel 143 is van overeenkomstige toepassing

Als er dus sprake is van een niet toegepast periodiek verrekenbeding kan de verrekeningsgerechtigde echtgenoot zich op het standpunt stellen bij het einde van het huwelijk dat al het vermogen in de verrekening moet worden betrokken, tenzij de andere echtgenoot aantoont dat het opgebouwde vermogen niet tot het te verrekenen vermogen behoort.

Laat u derhalve bij huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding door de Mediator deskundig voorlichten.

Juridische vraagstukken